Tapuda Emlak Satın Alma İşlemleri;

Tapuda satış işlemleri için tapu başvuruları, Tapu ve Kadastro müdürlüğünün ilgili biriminde yapılır. Resmi tapu devri işlemleri arasında en çok ipotekli ve doğrudan normal satış işlemleri gelmektedir.

Antalya Tapu müdürlüğünde satış işlemi yaptırmak için öncelikle taşınmaz maliki yada yetkili temsilcisinin Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Evrakları hazırlayarak bizzat tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Başvuru numarası tapu müdürlüğünden yada internetten online randevu alınabilir. İnternetten alınan sıra numarasındaki saatte tapu müdürlüğünde olmanız halinde sıra numarası otomatik olarak randevu saatinde yanacak ve tapu başvuru işleminiz yapılacaktır. Evraklarınızı ilgili memura teslim edip başvuru formunu imzaladıktan sonra cep telefonunuza “0000 nolu başvurunuza ait evraklar kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz” yazan bir SMS mesajı gelecektir. Satış işleminizle ilgili gerekli işlemler tapu müdürlüğünce hazır hale gelince size 2nci bir SMS mesajı ile tapu harçlarının Ziraat Bankası, Halk bank yada Vakıflar Bankası’na yatırılarak, belirtilen gün ve saatte tapu müdürlüğünde hazır bulunmanız bildirilecektir. Tapu harçlarını ilgili bankaya yatırarak tapu müdürlüğünde alıcı ve satıcı veya onların kanuni temsilcileri hazır bulunacak ve karşılıklı imzalar alınmak suretiyle Tapu devir işlemleri tamamlanacaktır.

Normal Satış işleminde alıcı gayrimenkulün toplam bedelini satıcıya öder ve satıcıda gayrimenkulün mülkiyetini tapu kadastro müdürlüğünde alıcıya devreder. Tapu devir işlemini yapan memur, alıcı ve satıcıya söz konusu devir işleminin tapu sicilindeki resmi adresini (mahalle, ada, parsel numarası, bağımsız bölüm numarası gibi), satış bedelini ve gayrimenkulün üzerinde herhangi bir ipotek yada şerh olup olmadığını anlatır. Ayrıca Kat irtifakı ve kat mülkiyeti olan daire, ev dükkan gibi mülklerin yönetim planı olduğunu hatırlatır. Herhangi bir sorunuz var mı? diye sorar. Satış işlemi için ödeme yapılıp yapılmadığını sorar. Her iki taraf alıcı ve satıcı yada kanuni temsilcileri (vekil) Kadastro defterini imzalar ve satış gerçekleşmiş olur. Bu işlemden sonra, Tapu senedi Kadastro müdürünün imzasıyla hazırlanır ve alıcıya teslim edilir.

Banka İpotekli Satış

Alıcı aldığı gayrimenkulün bedelini ödemek için bankadan ipotek kullanıyorsa, satış işlemi esnasında banka ipoteği konulması gerekir. Bunun için satış başvurusu esnasında banka ipotekli satış olduğunun belirtilmesi ve ipotek evraklarının teslim edilmesi gerekir. Alıcı gayrimenkulün bedelinin bir kısmını kendisi, kalan kısmının banka kredisi ile ödemesi mümkündür. Bu durumda bankanın ödeyeceği kredinin satıcıya ne şekilde ödeneceği önceden kararlaştırılmalıdır. Genellikle satıcı parayı tahsil etmeden, tapuda imza vermek istemez. Taraflar bu konuya açıklık getirilerse bir karışıklık yaşanması önlenmiş olur. Unutulmamalıdır ki alıcının satış bedelinin üzerinde bir kredi kullanması mümkün değildir.

Satılan gayrimenkulün üzerinde daha önceden satıcının başka borçlarından dolayı konmuş bir ipotek olması durumunda, işlemin tarafları artar. Eğer Alıcı ipotekli olarak gayrimenkulü üzerine almaya razı ise bu durumda satıcı, satıcının kredi kullandığı banka yetkilisi, alıcı, alıcının kredi kullandığı banka yetkilisi işlemden önceden karşılıklı olarak anlaşmalıdırlar. İpoteğin kaçıncı dereceden konulacağı, ilk sıradaki ipoteklerin ne zaman kaldırılacağı, ödemenin satıcıya ve ipotek sahiplerine hangi sırayla ve nasıl ödeneceği konusunda tarafların imza atmadan önce karar vermesi gereken önemli konulardır.

Satıcı Lehine İpotekli Satış

Satıcı sattığı gayrimenkulün bedelinin bir kısmını almış, ancak bir kısmını ileri bir tarihte alacaksa, satıcının talebi halinde kalan miktar için kanuni ipotek tesis edilir. Satış başvurusu esnasında ne kadar bedelin ipotek konulacağı belirtilmelidir. Satıcı lehine ipotek işlemi satış esnasında yapılabileceği gibi satıştan sonra 3 ay içinde de kanuni ipotek tesisi kurulabilir. Kanuni ipotek sadece bu satışa mahsus işlenebilir. Konulacak ipotek toplam satış miktarını geçemez. Kanuni ipotekte ipotek bedeli üzerinden tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücretleri ilaveten alınır.

Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Tapu devir işlemlerinde normal satışlarda başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması gereklidir. Tapu başvuru evrakları eksik olan başvurular işleme alınmaz.

1 – Satıcının Evrakları

Satıcı Şahıs ise
» T.C. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik numarası)
» Satılacak olan yerin tapu fotokopisi
» Rayiç değer yazısı. (Belediye onaylı borcu yoktur yazısı)
» 1 Adet vesikalık fotoğraf

Satıcı Şirket ise ilave olarak;
» O yıla ait yetki belgesi
» İmza sirküleri
» Vergi levhası

 

2 – Alıcının Evrakları

Alıcı Şahıs ise
» T.C. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik numarası)
» 2 Adet vesikalık fotoğraf

Alıcı Şirket ise ilave olarak;
» O yıla ait yetki belgesi
» İmza sirküleri
» Vergi levhası

Notlar;
» Alıcı veya satıcıyı bir vekil temsil ediyorsa, vekaletin aslı, vekil olanın nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı, vekilin 1 adet vesikalık fotoğrafı belgelere eklenecektir.
» Tüm belgelerin (yetki belgesi, imza sirküleri, vekâletname gibi) asılları olmak zorundadır.
» Gayrimenkul satış değeri Belediye rayiç değerinden farklı ise başvuruda bildirilmek zorundadır.

Alıcı Yabancı Uyruklu ise;
» Pasaport un noter tasdikli Türkçe tercümesi (asıl belge)
» Eğer satış işlemi vekaletle yapılacaksa noterden tasdikli vekaletname
» Vergi numarası veya geçici kimlik numarası
» 2 Adet vesikalık fotoğraf
» Türkçe bilmeyen taraflar varsa yeminli tercüman ve diploması

Tapu Harç ve Masrafları

Emlak satın alırken tapu masrafları olarak, alım satım vergisi, döner sermaye tapu harcı, banka ipotek harçları göze alınması gereken masraf ve harçlardır.

Gayrimenkul satışlarında tapunun alıcı adına tescili için gerekli olan işlemlerin tamamlanması için satış bedeli (Belediye rayiç değerinden düşük olmamak kaydıyla) üzerinden toplam % 4 alım satım vergisi ödenir. Bu verginin %2 si alıcı, %2 si satıcı tarafından ödenir. Ayrıca her yıl belirlenen oranlara göre döner sermaye ücreti de satışta ödenir.

Yabancı uyrukluların emlak satın alma işlemleri için başvurular Türk vatandaşlarıyla aynı olmakla birlikte, işlemlerin sonuçlandırılması genellikle 4-6 hafta sürmektedir. Zira yabancı uyrukluların Türkiye’den taşınmaz ve gayrimenkul edinebilmeleri için Ege Ordu Komutanlığı’nın söz konusu gayrimenkulün askeri yasak bölgelerde olmadığını bildiren bir onay yazısını Tapu Müdürlüğüne göndermesi gerekir.

Eğer aynı binada evvelce yabancı uyruklulara satış yapılmış ise Ege Ordu komutanlığından izin belgesi alma zorunluluğu yoktur. Aynı ada parselde yabancı uyruklulara emlak satışı yapıldığını gösteren tapu sureti başvuru evraklarına eklenir ise, Türk vatandaşlarına uygulanan prosedür ile aynı sürede 1-3 iş günü içinde tapu devir işlemleri gerçekleştirilecektir.

03/05/2012 Tarihinde 6302 sayılı Tapu Kanunundaki 35 ve 36ncı maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikle eskiden yürürlükte olan mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi kaldırılmıştır. Bu yeni kanunla yabancı uyrukluların satış işlemlerinde yeni kolaylıklar getirilmiş ve pek çok ülke vatandaşından başvuru sırasında istenen Türkiye’de oturma izni şartı kaldırılmıştır. Yabancılara mülk satışına yeni düzenlemeler getiren yasada Suriye, Ermenistan, Kuzey Kore, ve Bakanlar Kurulunca sakıncalı bulunan bazı ülkeler dışında tüm ülke vatandaşları Türkiye’den emlak satın alabilirler. Yabancıların alacaklı gayrimenkuller askeri yasak bölgelerde olmayacak, aldıkları ilçedeki özel mülkiyete ait arazilerin % 10 sınırını geçemeyecek ve alacakları arazilerde 30 hektar sınırını aşamayacaklar. Tüzel kişiliğe sahip yabacı şirketlerin Türkiye’de 30 hektardan fazla arazi satın almaları ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün olacak.

Yeni düzenlenen kanun ile Türkiye’de belli bir meblağın üzerinde emlak satın alan yabancı uyruklu özel kişilere, almış oldukları gayrimenkulü 5 yıl boyunca satmadan kendi üzerlerinde tutmaları koşuluyla vatandaşlık hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yabancılara konut satışı konusunda daha detaylı bilgiler için Ahmet Varkan İnşaat firmasının müşteri hizmetleri sizlere yardımcı olacaktır.

Sahibi olduğunuz ya da yeni aldığınız ve tapusunu üzerine tescil ettirdiğiniz konut veya gayrimenkulü sigortalatmak emniyetinizin için gereklidir. Konut sigortası yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan biride isteğe bağlı olarak binanıza ve eşyalarınıza ait ek teminatlardır. Genellikle sigorta şirketlerinin ortak olarak teminat altına aldıkları yangın teminatıdır ki bu yangın, yıldırım ve infilaka dayalı olarak oluşan zararları güvence altına alır. Sigorta yaparken teminatları ve bu teminatların sizleri nelere karşı koruduğunu bilmek hakkınızdır. Konut sigortanızın kapsamını ek teminatlarla genişleterek daha fazla riskleri güvence altına alabilirsiniz. Bununla birlikte ek teminatlarınızın sayısına göre sigorta poliçenizin yıllık ödeme tutarı değişiklik arz edecektir. Konutunuzun bulunduğu bölgenin genel şartları göz önüne alınarak ek teminatlarınızı kendiniz belirleyiniz. Örneğin eviniz kar yağmayan bir bölgede ise kar ağırlığı teminatı yaptırmanız yersiz olacaktır. Yada kiracı iseniz bina teminatı ödemek istemeyebilirsiniz ve bu durumda sadece eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz. Eşyalarınızı tam olarak güvence altına almak istiyorsanız, poliçe yaptırmadan önce evinizde bulunan tüm eşyanın maddi değerleri ile birlikte bir listesini yapmanızı ve listede yer alan toplam eşya değerini sigortacınıza bildirmenizi tavsiye ediyoruz. Sigorta poliçenizde bulunması gereken diğer ek teminatların listesini aşağıda görebilirsiniz.

» Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bu hareketlerden kaynaklanan hasarlar.
» Sel, Su Baskını; nehir, dere, taşkını, sel suyu ve aşırı yağıştan kaynaklanan hasarlar
» Dahili Su Baskını; su tesisatının patlaması, kırılması tıkanması, donması sonucu meydana gelen hasarları kapsar ve bu teminat önemlidir.
» Cam Kırılması; Cam, ayna, separatör vb gibi evde bulunan cam eşyanın kırılması
» Hırsızlık; Çalınan eşya ve hırsızın eşyaya ve binaya verdiği hasarları kapsar.
» Ferdi Kaza; Sigortalının risk adresinde, meydana gelen bir kaza sonucunda ölmesi halinde lehtarı, sakat kalması halinde kendisinin poliçe kapsamında hak edeceği tazminatları kapsar.
» Fırtına; Rüzgarın ve fırtınanın sürüklediği şeylerin çarpması sonucu oluşan hasarlar
» Yer Kayması; binanın bulunduğu arazinin kayması sonucu oluşacak hasarları kapsar.
» Araç Çarpması; Hava ve kara araçlarının çarpması sonucu sigortalı konuta verdiği zararları kapsar.
» Deprem ve Yanardağ Püskürmesi; Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucu teminat altına alınan değerlere vereceği zararları kapsar. Deprem durumunda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) öncelikle kendi limitleri dahilinde ödeme yapar. Bu limitleri aşan kısım için isteğe bağlı konut sigortasının ek teminatında bina ve eşyalar için beyan edilen değer üzerinden ödeme yapılır.
» Alternatif İkamet Değişikliği; Sigortalanan evin hasar görmesi durumunda bu hasarların onarım işlemeleri süresince başka bir yere taşınmak zorunda kalan sigortalının diğer konutu kullanma maliyetlerini kapsar.

Ahmet Varkan İnşaat firmasından projeden taksitle satılık daire almak çok kolay ve avantajlı bir yatırımdır. Konut Kredisi kullanmadan taksitli satış imkanlarından faydalanabilir, projenin ilerleyişine göre kişiye özel ödeme seçenekleri ile konut satın alabilirsiniz.

Zira Ahmet Varkan İnşaat yapmakta olduğu konut projeleri için kendi kredi sistemini geliştirmiştir. Projeden Satılık Daireler için genellikle % 50 peşin geri kalan bakiye inşaatların teslim tarihine dek eşit ödeme aralıklarıyla aylık olarak ödenmesini öngörür. Bununla birlikte yatırımcıların kendi özel ödeme koşullarına göre de ödeme planı yapılabilmektedir. Bankalardan ve çeşitli kredi kurumlarından konut kredisi kullanmak için, söz konusu gayrimenkulün inşaatının bitmiş ve Yapı Kullanım İzni (Genel İskan) alınmış olması gereklidir. Konut kredisi ile satılık daire alırken, kredi kullanmak istediğiniz gayrimenkulün piyasa değeri bankanın kendi göndereceği eksper aracılığı ile belirlenir. Genellikle belirlenen bu değerin %80 ine kadar konut kredisi kullanma imkanı vardır. Ancak yabancı uyruklularda kredi miktarı ekspertiz bedelinin %50 si civarındadır. Kullanacağınız konut kredisinin miktarına ve geri ödeme süresine göre değişmekle birlikte son günlerdeki konut kredisi faiz oranı %0,8 oranındadır.

Ahmet Varkan İnşaat’a ait olan ve projeden satılık daireler için faizsiz (%0) taksitle ödeme avantajından faydalanabilirsiniz. Faizsiz konut kredi sistemi ile emlak satın alma yalnızca şirketimize ait konutlar için geçerli olup, üretmekte olduğumuz konut projelerimizi inşaat aşamasında satmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu sayede yatırımcılar, hem uygun fiyatla satışa sunulan konut ve daireleri satın alabilecek, hem de ödemelerini inşaat süresi tamamlanana kadar yayma imkanı bulacaklardır.

Yapı kullanım izni (Genel İskan) olan gayrimenkuller için 120 ay ve daha uzun vadede konut kredisi kullanmak mümkündür. Konut kredisi faiz oranları, taksit hesaplama, kredi başvuru süreci, vb. gibi konut finansmanı ile ilgili sorularınız için çalışmakta olduğumuz seçkin kurumlar olan Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası veya Denizbank tan ilgili görevlilerle görüşmeler ayarlanacaktır.

Konut Kredisi Kullanmak için Gerekli Belgeler;

Bankalar tarafından konut kredisi almak için kredi başvurusunda bulunanlardan istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır;

Başvuru Formu Öncelikle başvuru formu başvuru sahibi tarafından doldurulup imzalanacak.
Kimlik / Pasaport Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport (T.C Kimlik numarası ile) Yabancı uyruklular için pasaport un noterden tercümesi, vergi numarası.
Tapu Satın alınacak konut’un tapu fotokopisi yada tapu kayıt sureti
Adres Bilgisi İkamet Belgesi, son aya ait ödenmiş telefon, elektrik, su faturası
Gelir Beyanı Çalışanlar için son 6 aylık maaş bordrosu, yada şirket yetkilisinden imzalı maaş yazısı. İşverenler için yetki belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, son 3 yıllık bilanço, vergi levhası, faaliyet belgesi.

Başkaca varlıkların veya gelirlerin beyan edilebilmesi için ilgili belgeler (tapu, kira kontratı, banka hesap cüzdanı, araç ruhsatı, başkaca geliri belgeleyen evraklar vb.)